[Company Logo Image]  Anyplace, Anywhere, Anytime                  

Home
 

 

Home

                                                                                                                                  Algemene Voorwaarden:
1. De algemene voorwaarden worden geacht gekend en aanvaard te zijn door de klant bij ondertekening van de overeenkomst. Ze zijn van toepassing op alle soorten van vervoer met bestuurder dat The Transporters Comm. V. aanbied aan haar klanten. Zij zijn cumulatief en doen geen afbreuk aan de specifieke voorwaarden alsook doen de specifieke voorwaarden geen afbreuk aan de algemene voorwaarden.
2. Voor ieder prestatie zal er een overeenkomst, in tweevoud, opgemaakt worden volgens de wettelijke bepalingen. Deze overeenkomst zal ondertekent door de cliŽnt per post, mail aan "The Transporters" worden terug gezonden of zal ten laatste voor aanvang van de prestatie ter plaatsen ondertekend worden. Vanaf dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend en betaald, is deze bindend.
3. Enkel de schriftelijke gemaakte afspraken met de zaakvoerder(s) van "The Transporters" zijn bindend. Deze gemaakt met onze chauffeurs zijn niet ter onze verantwoordelijkheid en zullen beschouwd worden als onbestaande.
4. "The Transporters" is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten bij het ontvangen van de gegevens.
5. Een overeenkomst wordt voor minstens drie uur aangegaan, deze kan uit een eenmalige of uit verschillende (deel) prestaties bestaan. Een prestatie neemt aanvang bij vertrek en eindigt bij aankomst op onze maatschappelijke zetel tenzij anders overeengekomen. Verlenging v/d opdracht is enkel mogelijk na overleg en indien het voertuig beschikbaar is.
6. Elke schriftelijke aanvraag wordt gesteld bij voorkeur op de gebruikelijke formulieren die op eenvoudige aanvraag te verkrijgen zijn bij "The Transporters" per mail, post of op onze website Minstens omvat deze schriftelijke aanvraag een volledige beschrijving van de opdracht. Elke schriftelijke aanvraag wordt via mail of post bevestigd door "The Transporters", waarna "The Transporters" er zich toe verbindt het vervoer te verrichten conform de modaliteiten uit deze algemene voorwaarden. Afwijkende algemene voorwaarden van het bedrijf, de particulier of de te vervoeren personen kunnen maar aanvaard worden indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door "The Transporters" aanvaard zijn, voor het begin van uitvoering van de overeenkomst. Een kopie van de overeenkomst wordt afgegeven aan de te vervoeren pers(o)n(en) ten laatste voor aanvang v/d prestatie.
7. Met het oog op een correcte uitvoering moeten de aanvrager en de te vervoeren personen alle nuttige inlichtingen verstrekken, evenals elke relevante inlichting waarom verzocht word door "The Transporters". Minstens moet het aantal te vervoeren personen, het afhaal -of afzetadres en een telefoonnummer waarop de te vervoeren personen bereikt kunnen worden bij noodzakelijke wijzigingen, bij aanvraag meegedeeld worden.
8. Wijzigingen aan het programma/opdracht dienen minstens 2 dagen op voorhand aan "The Transporters" te worden doorgegeven. Een wijziging van deze gegevens kan een vermeerdering van de huurprijs betekenen. Wachttijden veroorzaakt door toedoen van de klant(en) zullen door "The Transporters" in per begonnen half uur in rekening worden gebracht. Dit vanaf 35 Ä/u incl. 6% BTW afhankelijk van het type voertuig.
9. De verschuldigde bedragen dienen voor aanvang volledig voldaan te worden. Al onze prijzen zijn inclusief BTW en bevat de loonkost, vervoers- en verzekeringskosten en vooraf bepaalde aantal kmís. Ze zijn exclusief wegenvignetten, tol gelden, parkingkosten, wachttijden, overnachtingen, extra kmís en bekeuringen ten laste van de klant.
10. Onze prijzen kunnen ten allen tijden zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen. Al onze facturen dienen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, contant betaald worden of ten laatste binnen de 8 dagen na factuurdatum en dit zonder korting, In geval van niet- betaling of laattijdige betaling van de factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd zijn van 9 % per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 12 % met een minimum van 40 euro. Indien u met een overschrijving wenst te betalen, dient het volledige bedrag ten laatste 3 dagen voor aanvang van de prestatie op onze rekening BNP Paribas Fortis BE 84 0017 3451 1459 - BIC: GEBABEBB te worden gestort met opgegeven referentienr. Een factuur is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar en zal maandelijks toegezonden worden.
11. Alle prijsoffertes binden ons slechts 1 maand, tenzij een andere termijn uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald, en zijn onderhevig aan herziening wanneer de prijzen der productiemiddelen zouden stijgen.
12. De overeenkomst kan door het bedrijf, particulier of de te vervoeren personen te allen tijde gewijzigd, ontbonden of opgezegd worden mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van:
- Van zeven dagen voor vertrek tot 24 uur voor vertrek/aankomst, doch voor elk begin van uitvoering van de overeenkomst: 50 % van de prijs
- Minder dan 24 uur voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst: 100 % van de prijs
13. Elke wijziging, ontbinding of opzegging dient schriftelijk en tijdig overgemaakt te worden aan "The Transporters". Dit kan geschieden via mail aan info@thetransporters.be of per post naar de maatschappelijke zetel v/d The Transporters Comm.V. - Volkenbondstraat 26 - 2845 Niel - BelgiŽ.
14. "The Transporters" mag, zonder enige vorm van schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien er zich voor of tijdens de uitvoering van het contract buitengewone omstandigheden voordoen, die "The Transporters" bij het sluiten van het contract niet kon kennen en, indien "The Transporters" deze wel gekend had, een geldige reden was om de overeenkomst niet te sluiten.
15. Klachten m.b.t. de door "The Transporters" geleverde diensten zijn slechts aanvaardbaar en in overweging te nemen indien ze binnen de acht dagen na de uitvoering per aangetekend schrijven op de maatschappelijke zetel worden medegedeeld. Een klacht kan niet gelden als reden om de betaling ten delen of geheel op te schorten of uit te stellen.
16. "The Transporters" is niet verantwoordelijk voor de eventuele fouten van zijn onderaannemers.
17. "The Transporters" is verzekerd in overeenstemming met de bepalingen voor het regentbesluit van 15 juni 1947 betreffende het vervoer van personen.
18. Het is enkel toegestaan een medewerker van "The Transporters" het voertuig te laten besturen, niemand anders.
19. Het is niet toegestaan met meer dan het voorgeschreven aantal personen plaats te nemen in de voertuigen (chauffeur niet inbegrepen).
20. Alle passagiers dienen de veiligheidsgordel te dragen. De contractant zal er op toezien dat de medereizigers alle verplichtingen en voorwaarden naleven en zal persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden bij overtreding.
21. In al onze voertuigen geld een algemeen rookverbod.
22. Eigen dranken of eten is niet toegestaan in het voertuig, tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen.
23. Personen die duidelijk zichtbare tekenen van dronkenschap vertonen kunnen geweigerd worden tot onze voertuigen en dit om redenen van veiligheid. Ongepast & obsceen gedrag is niet toegelaten in het voertuig.
24. Schoonmaakkosten van het voertuig veroorzaakt door etensresten, morsen van drank of andere vloeistoffen, voeten op de zetels en tegen de wand, Ö worden doorgerekend aan de contractant, net als eventuele herstellingskosten en de tijd dat het voertuig niet in dienst kan genomen worden. Bij bevuiling door braaksel zal onmiddelijk een vergoeding van Ä 250,00 aangerekend worden!
25. Het is niet toegestaan bestikkering aan te brengen op onze voertuigen zonder voorafgaand akkoord en schriftelijke toelating. Lakschade is ten laste van de opdrachtgever/uitvoerder.
26. De contractant verklaart het voertuig als een goede huisvader te behandelen. De te vervoeren personen zijn aansprakelijk voor alle schade die "The Transporters" door hun fout oploopt.
27. Gevallen van overmacht ontheffen: "The Transporters" van alle verantwoordelijkheid. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: uitzonderlijke weersomstandigheden, onvoorziene files, niet aangekondigde wegenwerken, betogingen, stakingen bagage en of grondpersoneel Deze opsomming geld als voorbeeld, maar is niet beperkend.
28. Het is "The Transporters" te allen tijde toegestaan, om indien een bepaald type voertuig niet meer beschikbaar is door files, vertragingen of welke reden dan ook, te vervangen door een ander gelijkwaardig type voertuig of desgevallend meerdere voertuigen zo een gelijkwaardig type niet beschikbaar is. "The Transporters" regelt dit volledig autonoom en handelt hier volgens het principe van de goede huisvader, namelijk het brengen van de klanten naar hun bestemming. Klanten kunnen hiervoor geen korting of schadevergoeding bedingen. Indien de klant de voorgestelde wijziging weigert, is "The Transporters" niet verantwoordelijk voor de verdere uitvoering van het transport, maar blijft de vervoersvergoeding wel verschuldigd.
29. Ingeval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied, waar de maatschappelijke zetel van "The Transporters" is gelegen, bevoegd.
Specifieke voorwaarden afdeling VIP, shuttle & ceremonie service:
A. De locaties dienen bereik- en berijdbaar te zijn voor het voertuig(en).
B. De contractant is verantwoordelijk voor bewaking van het voertuig(en).
C. De contractant dient zorg te dragen voor een parkeerplaats in de buurt van de locatie in het geval van wachttijden. Kosten hiervoor zijn op locatie te voldoen door de contractant. Bij het niet aanwezig zijn van een degelijke parkeerplaats, zijn eventuele boetes te voldoen door de contractant.
Specifieke voorwaarden afdeling Luchthaven & Haven vervoer:
A. Bij aanvraag tot een transfer van de woning naar de luchthaven en omgekeerd, neemt de klant contact op met "The Transporters" via telefoon, email of via de website. Minstens moet het aantal te vervoeren personen, het afhaal -of afzetadres, het voorziene vertrek en/of aankomstuur van de vlucht en een telefoonnummer waarop de te vervoeren personen bereikt kunnen worden bij noodzakelijke wijzigingen, bij aanvraag meegedeeld worden.
B. Al onze transporten zijn privť transfers, doch tijdens de hoogseizoenen is het mogelijk dat er met gecombineerd vervoer gewerkt zal worden.
C. Indien er veel bagage (bvb. skiís e.d.) kan een gesloten aanhangwagen op aanvraag tegen meerprijs voorzien worden.
D. De te vervoeren personen worden op het afgesproken uur door "The Transporters" afgehaald op het adres vermeld in de opdracht. De cliŽnt dient zelf rekening te houden met de gebruikelijke inchecktijden (+- 2 uur) v/d luchthaven. Indien noodzakelijk wegens onvoorzienbare filevorming, drukte, wegenwerken en/of weersomstandigheden kunnen de te vervoeren personen rechtstreeks door "The Transporters" gecontacteerd worden voor aanpassing van het uur van afhaling.
E. Bij afhaling op de luchthaven moeten de te vervoeren personen steeds samenkomen op een vooraf afgesproken locatie en/of uitkijken naar een bord met logo van "The Transporters" en/of (Firma) naam v/d klant. De te vervoeren personen en/of opdrachtgevers verbinden zich er toe om, indien zij zich niet op de aangeduide vlucht naar de luchthaven bevinden, de zaakvoerder hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Bij grondige wijziging van de aankomst- en/of vertrekuur dienen de te vervoeren personen en/of de opdrachtgevers "The Transporters" hiervan eveneens onverwijld op de hoogte te stellen. Bij gebreke aan het tijdig op de hoogte stellen van "The Transporters" zal de volledige prijs verschuldigd zijn, desgevallend te vermeerderen met de wachturen en de kostprijs voor de nutteloze/tevergeefse verplaatsing door "The Transporters"
F. "The Transporters" is aansprakelijk voor de schade die de te vervoeren persoon oploopt wegens gehele of gedeeltelijke niet -of gebrekkige uitvoering ven de overeenkomst, behoudens overmacht en behoudens indien "The Transporters" aantoont alle nodige en nuttige voorzorgsmaatregelen te hebben genomen om de transfer vlot te laten verlopen in overeenstemming met de op "The Transporters" rustende inspanningsverbintenis. De vliegtuigmaatschappij kan in geen geval aangesproken worden bij tekortkomingen in hoofde van "The Transporters". Alle klachten dienaangaande worden rechtstreeks aan "The Transporters" gericht. Voor alle eisen i.v.m. vertraging en/of missen van de vlucht als gevolg van overmacht, fout van een derde, eigen fout van het bedrijf, de particulier of de te vervoeren persoon kan "The Transporters" niet aansprakelijk gesteld worden.
                                                                                                                          -------------------------------------------------------------------------------

 

Home

Copyright © 2015-2019 The Transporters.be
Last modified: 17-05-2019                         Algemene voorwaarden